مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۵۲
یکشنبه،۱۳ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۰۸
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه