مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۷۰
چهارشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۵۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران