مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۸۲
دوشنبه،۲۷ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۸۹
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای مزرعه از توابع دهستان کتول بخش مرکزی شهرستان علی‌آباد در استان گلستان به شهر